URZĄD GMINY BODZANÓW zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://bodzanow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 20.09.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 20.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 18.09.2020 r.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 18.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: IDcom Group Sp.z o.o. Sp. k.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, (powód: Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji).
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, (powód: Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji).
  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, (powód: Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji).
  • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków, (powód: Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji).
  • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów, (powód: Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji).
  • Część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej, linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych. (powód: Trwają prace nad poprawą dostępności tej funkcji).

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Martyna Ogieniewska adres e-mail: gmina@bodzanow.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Bankowej. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik prowadzący do wejść budynku.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze na parterze oraz piętrach 1 i 2 znajdują się na różnych poziomach.

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowanie wind

W budynku nie znajdują się windy.

Dostępność pochylni

Obok schodów do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózka inwalidzkiego.

Dostępność informacji głosowych

Nie są wykorzystywane informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajdują się miejsca postojowe, a na parkingu obok banku znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość dojazdu i zaparkowania pojazdu przy wejściu głównym budynku.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad tworzeniem treści dostępnych cyfrowo.